کی از انرژیهایی که این روزها داره به خرد و روان شما کمک میکنه، پیوند نودشمالی با سیارک Psychهست. من خودم شخصا علاقه زیادی به بعضی سیارکها دارم. داستان اسطوره‌ای پسیچ متصل هست به روح یا روان و شاید بشه گفت "شعور" ..‌


متعصب نباشید..‌حقیقت های وجودی خود را ببینید .. پتانسیل عظیم ذهنی خود را درک کنید.. مربع اورانوس و سترن، دیوارهای منیت و ساختارهای جمعی را میشکافد تا ما را با پیام الهی هماهنگ کند.