کارت تاروت هرمیت و انرژیهای خوشه

کارت تاروت هرمیت و انرژیهای خوشه

هرمیت همان آرکتایپ پیرخردمند یونگ است..‌ هرمیت همان وجه دانای خردمند مرکوری یعنی هرمس است.. هرمیت همان پرسفونه

پست ویژه (Patreon Post)

برای دسترسی به این پست باید حق عضویت را خریداری نمایید.