هرمیت همان آرکتایپ پیرخردمند یونگ است..‌ هرمیت همان وجه دانای خردمند مرکوری یعنی هرمس است.. هرمیت همان پرسفونه است که با مرگ بخشی از وجود خویش، زندگی می‌بخشد. ‌
هرمیت راهنمای ما در ‌جهان زیرین است.. جهانی که بما امکان وصل‌شدن به ابدیت گم شده امان را میدهد.


پست ویژه (Patreon Post) برای دسترسی به این پست باید حق عضویت را خریداری نمایید. 10,000 تومان پست ویژه 2 افزودن جزئیات


پست ویژه (Patreon Post) برای دسترسی به این پست باید حق عضویت را خریداری نمایید. 10,000 تومان پست ویژه 2 افزودن جزئیات