Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

ماه نو آتش کاردینال، عدالت جهانی

cardinal-fire-new-moon-universal-justice

 

مهم‌ نیست در کجای زمین هستید،هر کجا که باشید نقطه اعتدال بهاری، شما را در نقطه‌ای از فضا و زمان قرار می‌دهد که انرژی‌های یین و یانگ با هم برابرند. با هر رنگ پوست، با هر دین و ایین، با هر موقعیت اجتماعی و خانوادگی، تمامی انسانها همگی با هم یک مقدار نور و تاریکی را تجربه می‌کنند و این اوج زیبایی و درک مفهوم ارزشمندی هر “فرد” برای ارگانیسم حیات زنده سیاره زمین‌ است. این لحظه ای است که انرژی‌های مادینه و مردانه با یکدیگر در تعادل کامل هستند و درست در همین نقطه است که زندگی می‌تواند ظهور کند.

از سه هزار سال پیش از میلاد مادها و هخامنشیان این زمان را جشن رستاخیز می‌دانستند. نمادی از نوزایی و آفرینش دوباره جهان.
و این اعتدال فراتر از یک جشن آیینی است. این یک رویداد فراملیتی و فراتاریخی است، متعلق به تمام انسان هاست، نقطه آغاز جستجوگری چرایی و چیستی هستی انسان و نقطه اتصال او به طبیعت الهی‌اش برای رویشی دوباره پس از سرما و خاموشی است و امسال، این نقطه تجلی نور الهی در ذات، با ماه نو نشان قوچ روی صفر درجه طنینی اشراقی یافته. این نقطه ای است که آفرینش از دل آن زاده میشود و انسان را به ذات خدایی خود بیدار می‌کند. آتش کاردینال قوچ، آتش آفرینشگر، تولدی نو می‌یابد و ذات انسانها رمزنگاری جدیدی را برای شناخت و معرفتی بالاتر، دریافت می‌کنند.
این نقطه، تولد دوباره راستین فرّ ایزدی است که انسانها را وا می‌دارد با انجام خویشکاری، قدم هایی معنادار و خردورزانه برای کمال و کامل شدن خویش بردارند.

صفر درجه نشان قوچ

و صفر درجه نشان قوچ دگردیسی و رستاخیز قدیم به جدید است، این نور و فروغ ایزدی است که به دل تک‌تک انسانها تابیده میشود و حجاب‌ها از مقابل دیدگان آدمی برداشته می‌شود تا او را به حقایق بالاتری متصل کند.
این آغاز انحنای قدرتمند صعودکننده ای است که سالکان طریق را دستگیری میکند تا آفرینش رویای‌ شکوهمندی را بر صحنه زندگی، قلم بزنند. این ماه نو آتش کاردینال بیش از آنکه تحلیلی عام باشد، زمان زایش منِ ازلی و دیدن و شناختن اوست و از میان چهاردسته آگاهی های بشریت بر روی این دنیای ماده، تنها حدود ۲۰درصد این نور را دریافته‌اند و سرمای زمستان آنها را بیدارتر ساخته و حقیقت را در لایه هایی عمیق‌تر می‌بینند و برای آن تلاش میکنند‌. همچنان که مشتری نیز در نشان قوچ جلوه ای محسوس از نور معقول است، این نماد بازیابی و احترام و یافتن خودِ روحی است که برای کامل شدن آن عازم این سفر مقدس گشته‌ایم‌.

بیداری به هویت الهی خود

“من محدود” در پاسخ به شرطی‌شدگی‌ها و در پاسخ به چالش‌های دوران‌های اولیه زندگی شکل می‌گیرد و در نتیجه تابع و برنامه ریزی شده توسط الگوهایی است که در خدمت منافع عالی و الهی نیستند و طبیعتا باعث می‌شوند که روش‌ عمل آنها نه تنها آفریننده زایش و صلح نباشد که باعث ایجاد مشکلات نیز گردند.
 نشان قوچ که با مفهوم “ایگو” نمادین میگردد را می‌توان بعنوان ساختار هویتی تعریف کرد که برای تفکر، عمل، تصمیم‌گیری و اقدام در دنیای ماده ضروری است و سفر انسان برای کامل شدن، نیازمند به پرورش این ایگو و تکامل آن به آگاهی روح و آفرینش یک “خودآگاه”  است تا در خدمت کارکردهای درونی و خودبرتر باشد. این ایگو آگاه و بیدار شده، انگیزه‌های خود را تحت تاثیر شرایط بیرونی تغییر نمی‌دهد و از درون هدایت می‌شود و با ماه نو نشان قوچ روی انرژی‌های اعتدال بهاری لزوم این تکامل آگاهي شدت بیشتری می یابد و سطوح تجربیات به گونه‌ای خواهند بود که افراد درسهای مبنی بر آزادی و میل به حقیقت را در سطوح بالاتری جستجو و دنبال کنند.
از آنجا که این ماه نو در تقابل با سرس برگشتی در ترازو است، این رشد و جستجوگری “من” توسط “دیگری” شکل می‌گیرد. همانطور که نشان قوچ در مربع با نشان کپریکورن و در مخالفت با نشان ترازو است، برای داشتن یک جامعه سالم با افرادی که بطور عاقلانه و بالغانه تصمیم‌گیری و عمل می‌کنند ما به افرادی با هویت سالم و خودآگاه نیاز داریم بنابراین بخش عمده ای از این انرژی متمرکز روی بیداری روح انسانها برای صلح و شفا و نوعدوستی است.

از 0 تا 29 درجه قوچ

این ماه نو همچنین دروازه ورود ما به فصل گرفتگی‌ها با اولین خورشیدگرفتگی روی 29 درجه نشان قوچ است، تجربه دوماه نو یکی روی صفر درجه و دیگری روی ۲۹ درجه نشان قوچ در حالیکه دومین ماه نو در یک گرفتگی هیبریدی و در تنش با پلوتو روی صفر درجه نشان اکواریوس است، تاکیدی برای ارتباط با نیروی درونی و جستجوی بی‌پایان انسان در معنای خویشتن است.‌ وقتی پلوتو بطور مستقیم تحریک کننده یک گرفتگی است، یعنی فاکتورهای تکاملی و کارمیک خاصی در آستانه ظهور هستند. فعال شدن انرژی ماه نو بر محور اعتدالین روی صفر درجه از یک طرف و گرفتگی ماه نو روی ۲۹ درجه قوچ به معنای آن میتواند باشد که برخی اقدامات کارمیک گذشته اکنون می‌تواند در آستانه باروری جدیدی قرار بگیرد. این در هم آمیختن مسائلی از گذشته و آینده است و لمس گرفتگی ۲۰ آپریل توسط انرژی پلوتو فعال شده روی صفر درجه دلو، درک چرایی وقوع برخی اتفاقات را در آگاهی انسانی به روزرسانی می‌کند چرا که ما دیگر قادر به تکرار اشتباهات گذشته نیستیم.‌
فعال شدن آتش کاردینال قوچ روی درجات صفر و ۲۹ درجه در طی سال ۲۰۲۳ و سال شمسی ۱۴۰۲ که هر دو روی انرژی عدد ۷ تاکید می‌ورزند، پوست اندازی گذشته و فراتر رفتن از باورهای دیروز است.‌ این انرژی می‌تواند در نگاه اول منجر به بحران هویتی شود ‌که سرکوب‌های اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی به آن دامن زده و انفجار درونی را در افراد برای حذف محدودیت ها ایجاد کند. تکانه تحریک این امیال غریزی برای رشد آگاهی روبه جلوی انسانی برای فرموله شدن مفاهیم و ایده‌ های جدید است و هرچه دایره فشار و محدودیت ها بر این میل درونی انسانی تنگتر گردد می‌تواند منجر به احساس ناامیدی و یا خشم درونی و تخلیه این انرژی بصورت بیرونی بر سر کسانی که منبع این محدودیت یا رکود یا مشکل هستند گردد.
از طرفی دامنه صفر تا 29 درجه قوچ که اکنون در معرض تولدی دوباره قرار دارد توسط پلوتو کاتالیز می گردد و پلوتو احیاگر بزرگ است..‌ این باززایی دوباره اسطوره پرومتیوس و جنگ او با ایزدان است. افسانه نبرد پرومتیوس به ما اموخت که ستم زئوس بر بندگان و انسانها کافرانه است و از شان خدایی به دور است و این تجاوز را انسانها نباید که گردن نهند، از طرفی بر اساس فلسفه اعتدال هر چیزی را حدی است و عدالت یعنی گذر نکردن از حد چیزها، علاوه بر آن تجاوز انسانها به حد خدایی نیز نامیمون است و این شروعی است برای ایجاد نظمی نوین در جهان

باززایش نور درونی انسانها

این نور پرومتیوس نهفته در  انسانهاست که در حال تولد دوباره است.. تبدیل آن از حالت بالقوه به بالفعل .. اگاهی انسان از توانایی های ازلی اش برای ایجاد دوباره تعادل در جهان.
به خودتان اجازه دهید فراتر از الگوهای دیروز ببیندیشید.. جرات زیر سوال برد هر چیزی را داشته باشید و اصالت خودتان را باور کنید.. همانگونه که اکنون سفره های هفت سین نوروزی در خانه هایتان پهن است، به خود آن سفره نگاه کنید که چگونه هفت افرینش را در برگرفته و نمادی است از کثرت به وحدت.. نماد افرینش همه چیز از یک سرچشمه واحد..
به گندم هایتان نگاه کنید که نمادی از سرس است، پرورش و زایش طبیعت.. یه آینه ای و آبی که تو را به سیرت الهی و تاج و اکرام و شکوهت یاداوری می کند و اتش زندگی بخشی که به بهایی گزاف به تو داده شده تا خویشتن را در یابی..
و دعای من برای شما پیدا کردن این نور خرد و آگاهی است تا همگی در کنار هم هستی را به صلح برسانیم.
که شما اندیشه زیبای خداوند هستید.

9 پاسخ

 1. این همزمانی هایی که شما نیز به زیبایی بهش اشاره کردید واقعا آدم را شگفت زده می کنه. ممنونم که آتش خودتان را با ما به اشتراک می گذارید 🙏🏻🤍

 2. فوق العاده بود، فوق العاده. هر کلمه اش نور بود و با خوندنش قلبم به تپش افتاد متشکرم ماریای عزیز برای نوری که به زندگی ما میدی، سال نوت مبارک🫶💗

 3. سال نو مبارک ماریا جاان🪻🌸💚
  سپاسگزارم ،بسیار عالی ،چقدر من از نوشته هات انرژی میگیرم.💚🙏🌸

 4. ماریای عزیزم،
  از آن سوی کره زمین در کنار اقیانوس آرام ذره ذره آگاهی و نور را تو دریافت میکنم و برای تو مینویسم ممنون که این دلو آگاهی و عشق را بی قید و شرط جاری میکنی.
  با مهر
  شهره

 5. سلام ماریا عزیز من دیشب استوریهات رو که دیدن متوجه شدم چقدر بی دقت بودم نسبت به حرفهات و نوشته هات بقول همسرم جلوتر از زمانه هستی و این اشکال از ما نیست که متوجه بسیاری از حرفها و نکته ها نمیشیم😅
  اینجا به نوبه خودم خواستم ازت تشکر کنم برای تلاش بی وقفه ای که انجام میدی تا خرد رو در ما بیدار کنی. من این نوشته رو ده بار بیشتر خوندم اما میدونم در زیر لایه های اون چیزی پنهانه که من الان متوجه نمیشم اما در زمان خودش متوجه میشم. سال نو برات پربرکت دختر خورشید💌

 6. لذت بردم‌خانم‌ناظمی و بنظرم اهل دلها متوجه اون معانی ظریفی میشن که لابلای کلمات پنهانه
  پربار بود و آهنگین
  متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *