Instructor Registration

نام خود را وارد کنید

نام خانوادگی خود را وارد کنید

نام کاربری خود را وارد کنید

ایمیل خود را وارد کنید

ایمیل صحیح خود را وارد کنید

کلمه عبور خود را وارد کنید

تایید کلمه عبور خود را وارد کنید

کلمه عبور مطابقت ندارد

باشگاه کتابخوانی درنگ

ما بر این باوریم که رشد یک جامعه و ملت به رشد خرد و اندیشه مردمان‌ آن‌جامعه وابسته است و بخش بزرگی از این رشد، در گرو مطالعه است.

در باشگاه کتابخوانی “فارسی آسترولوژی” ما کتابی را بر اساس انرژی‌های هفته با یکدیگر مرور می‌کنیم.

منتظر شما هستیم.‌