تحلیل آسترولوژی گرفتگی نشان دوقلو گرفتگی نشان دوقلو روی 8 درجه در یک نشان متغیر شما را در دو راهی تصمیم‌گیری خواهد گذاشت و شما بر اساس تجربیات و درک خود برای مسیرهای اینده‌اتان تصمیم‌گیری خواهید کرد.‌تجربه این انرژی روی هر کسی متفاوت خواهد بود و کلید شما برای استفاده بهینه از این انرژی داشتن […]


تحلیل آسترولوژی هفته، 28 مارچ الی 3 اپریل در این هفته دو ترنزیت مهم داریم: ژوپیتر روی 24 درجه در کنار پلوتو قرار خواهد گرفت و مارس هم وارد نشان اکواریوس خواهد شد و با سترن پیوند خواهد خورد. در پایان هفته ونوس روی 29 درجه، در زوایای حمایتی با سترن و پلوتو وارد انرژی […]


تفکرات جدید برای رشد واقعی ????DAILY OVERVIEW???? ▫️Feb 28, 2019▫️ چند روزی هست که ونوس و اورانوس در زاویه سخت یا چالشی با هم قرار گرفتن.. هر چقدر ونوس به نشان اکواریوس نزدیک تر بشه این زاویه به شدت انرژی بیداریش افزوده میشه.. دقیقا درست در 1 مارس که ونوس وارد اکواریوس میشه در اووووج […]