Current Moon Phase

First Quarter Moon
First Quarter Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 7 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

فرانسیس اُزن، زنانگی دفن شده

Francois-Ozon-Astrology-chart

 

برای رسیدن به شاخه های بهشت
ابتدا باید ریشه به جهنم برسد.‌
-مثل کیمیاگری

 

پلوتو در خانه ۷ و ۸ از افراد، شخصیت هایی تابوشکن می‌سازد. ماهیت خاص انرژی لیبیدویی آن در فرد احساسی را بر می انگیزاند تا از محدودیت های موجود که آنها را احاطه کرده اند به تناسب وضعیت تکاملی و کارمیک خود، فراتر روند. حضور پلوتو در این خانه‌ها به تکانه تکاملی آنان شدت بیشتری می‌بخشد و اینگونه افراد ناخودآگاه جذب سمبل‌هایی مانند مرگ، سکس، خدا، شیطان و تجربه هایی که برچسب تابو را به خود میگیرند، می‌شوند.

این مقدمه ای بود تا با هم نگاهی کوتاه به نمودار تولد فرانسیس اوزن داشته باشیم. فیلم‌ساز برجسته فرانسوی که یکی از موفق‌ترین فیلمسازان سینمای فرانسه است. فیلم‌های فرانسیس غیرمتعارف و غیرقابل پیش‌بینی‌اند. فیلم‌هایی نظیر هشت زن، استخر شنا، سیتکام و یا Sous le sable!

 

Francois-Ozon-Astrology-chart
Francois-Ozon-Astrology-chart

استلیوم خوشه و نشان لیبرای او در حالیکه با سیارک‌های سرس، پالاس و جونو او همراه گشته است قابل توجه است. این استلیوم پیوسته از ۳ درجه خوشه با ژوپیتر آغاز میشود. چارت پیکربندی لوکوموتیو را دارد و این ژوپیتر است که سردسته این سیارات است و این تمام دلیل جهان‌بینی غیرعادی و نامتعارف پنهان در آثار فرانسیس است. ژوپیتر در ۳ درجه کهن‌الگوی خوشه دلیل لحن تند و خرده‌گیرانه و نقادانه اوست که در فیلم‌هایش کاملا آشکار است. کهن‌الگوی خوشه یک نشان یین و با انرژی خاک است که تنبدگی انرژی‌اش در ژوپیتر با قلم و بیان فرانسیس مرز بحرانی را ايجاد میکند بین خیال و واقعیت‌های تلخ در زندگی زنانه و البته به این لحن، مرکوری در عقرب را هم‌ اضافه کنید که دلیل مضاعفی می‌شود تا نشان دهد خطاهای انسان از درک بخش زنانه خود تا چه اندازه عمیق و نامکشوف باقی مانده است و اصلا عجیب نیست که فیلم های او ذهن افراد را به صلیب می‌کشاند و میخکوب می‌کند..‌

در کهن‌الگوی خوشه که ما آنرا کهن‌الگوی گذار می نامیم هرم ایگو واژگون می‌شود.. برای فرانسیس این واژگونی به معنای آن است که بیاموزد جهان حول محور مردانه نمی‌چرخد.. پیوستگی پلوتو به اورانوس در خوشه و خانه هفت، حذف مطلق همه وابستگی‌های عاطفی، فکری، جسمی و روحی است که او را از اتصال با بخش آنیمای خود دور می‌کنند. از آنجا که اورانوس با پویایی ناخودآگاه شخصی ما ارتباط دارد در ناخودآگاه فرانسیس بیقراری عمیقی برای شکستن و آزادسازی این بخش زنانه روان وجود دارد.‌ قصد تکاملی انباشته شده در ناخودآگاه شخصی او ایجاد ارتباط مجدد با این بخش زنانه است که گویی در او مدفون و پنهان گشته…‌برای آزادسازی این انرژی است پلوتو و اورانوس در مربع با مارس خانه ۱۱ قرارگرفته اند.‌ باززایش و تولد مجدد “منِ” محدود یا شرطی‌شده‌ای که خودانگاره او را مقید می‌کند.‌ از آنجا که مارس اکتاو پایین پلوتو است و با بخش هشیار در شخصیت‌ ارتباط و بر اساس امیال غریزی‌ برآمده از روح عمل میکند، فرانسیس در حال تبدیل شدن به مردی است که حتی نقاب یا پرسونای او رنگی زنانه به خود می‌گیرد.

در هم‌تنیدگی پلوتو با پالاس ذهن او را به یک ذهن رادیکال تبدیل می‌کند.. پالاس‌آتنا ایزدبانوی است که در خردمندی پس از زئوس در جایگاه دوم قرار دارد.‌ زاده‌شدن پالاس‌آتنا از سر زئوس نماد اصل خرد زنانه‌ای است که به جامعه مردسالار نظمی نوین‌ می‌بخشد.‌ این الگوی رشد خرد از غریزه ناخودآگاه فرانسیس و باززایش جنبه فعال هوش زنانه اوست که با شناسایی و کشف و ارتقا و بهبود امیال دفن‌ شده به این تولد و تحول کمک می‌کند.

پالاس در کنار پلوتو به فرانسیس حکمت بینایی درونی را می‌بخشد که به درکی بزرگتر و کل‌نگرتر تبدیل می‌شود. اورانوس نیز در کنار پلوتو بعنوان الگویی شتاب‌دهنده و فعال‌کننده عمل کرده و فرایند تجسم خلاق فرانسیس را بر روی بخش انیمای او متمرکز کرده و ظرفیت درک او را برای تجلی این‌بخش زنانه مدفون‌شده فعال می‌کند. و اینگونه است که فیلم‌های فرانسیس از جنسیت و سکس برای زنده کردن روح هنر و شفای زنانه بهره می‌برد.

در سمت دیگر اورانوس را پیوند خورده به ونوس می‌یابیم..فرانسیس به غافلگیرکننده‌ترین کارگران سینمای فرانسه مشهور است..‌ این دعوت ناخودآگاه اوست که در پیوند با ونوس همانند عقده ادیپ‌ عمل میکند و اورانوس به تصعید این انرژی و گسست و رهاکردن غرایز گذشته که مانع اتحاد او با بخش زنانه خود میشوند، کمک می‌کند. ترکیب این فرایند کیمیاگری بخش‌هایی از غرایز ایگو او با کهن‌الگوهای زنانه به باززایش و تجسم خلاق این عامل در زندگی واقعی او در پرده سینما منجر می‌شود و “منِ” محدود یا شرطی شده ای که خودانگاره او را مقید می‌کند شکلی دیگر به خود میگیرد و در نهایت این استلیوم ذهن‌او را به یک ذهن رادیکال تبدیل می‌کند تا او علیه همه سنت‌ها و شرایط مردسالار شورش کند و حتی با زبانی طنزآلود اما تیز به تمایلات جنسی انسان و زنان بپردازد.

 

درادامه سرس، جونو، نودجنوبی و مرکوری همگی در نرازو و خانه هشت..

با خود حس میکنم در درون‌ فرانسیس زنان بسیاری اسیر هستند… این بخش انیمای اوست که با کلمه و احساسش بر روی پرده سینما نقش می بندد. وسواس فرانسیس در مورد تضادها و تاریکی ها و روشنی ها و همزیستی آنها با یکدیگر است.. او دنیایی از آینه‌هاست.. در فیلم هایش واقعیت در تخیل و خیال حل می‌شود.. جایی که نگاه یک‌نسل توسط نسلی دیگر برمی‌گردد تا نگرش ها و ایده ها و تفکرات و باورها و فلسفه‌های درونی خویش و دیگران را با سکس، خنده یا حتی قتل، به چالش بکشد. با داشتن نودجنوبی در کنار کهن‌الگوهای زنانه این دگردیسی شخصیتی و بخش انیمای اوست که به او رشد جدیدی می‌دهد. از سرس پرورش دهنده تا جونو که متمایل است به تعهدات کارمایی و تفکر و دیدگاه مرکوری همگی سبک‌ سینمایی فرانسیس را بی مانند کرده و بازتعریف جدیدی از عشق، زنانگی و مادرانی را می‌‌دهد و در عین‌حال تمام “من” های متمایز در روان او، تمام هویت و شخصیت گذشته، در آب‌های یین خانه هشت سیال می‌شوند و هر چیز تثبیت شده ای زیر سوال می‌رود تا با نودشمالی قوچ و ماه ولیلیت همگی در خانه دوم، او دگراندیشی در عشق و مرگ را در روی زمین خلق کند و با قدرت، “جنس ضعیف” را در دنیایی که مردان فکر میکنند بر آن‌ تسلط دارند! به نمایش بگذارد و نشان دهد که در حقیقت قدرت مردانه همیشه مقهور قدرت زنانه است‌.

فاز ماه گیبوس در پیوند با لیلیت در کنار نودشمالی است. او در کالبد عاطفی اش پویایی انرژی قدرتمندی را برای بیان انرژی زنانه به همراه دارد.. از همین انرژی است که او هر ساله یک فیلم را روانه میکند و به بیان بخشی دیگر از تابوهای مدفون می‌پردازد. پویایی نودشمالی، ماه و لیلیت تارس در خانه دوم را شما بوضوح در فیلم‌های او می بینید.. رنگهای تند، موسیقی هیجان آور و زنان زیبا..
همه چیز در سینمای فرانسیس زیباست چرا که میل درونی او به زیباترین کهن‌الگوهای زنانه تجهیز شده است.
او آمده است تا ارزش های درونی خود را فراتر از فرهنگ‌پدرسالارانه رشد دهد و مردی باشد که با بیانی جدید انیمای خود را به روی صحنه می‌برد.

همانگونه که بارها گفته است: “بزرگترین لذت زندگی برای من، زیبایی را به روی صحنه بردن است”

 

در پایان از اینکه نوشته مرا خواندید سپاسگزاری می کنم و امیدوارم این یادداشت کمکی باشد تا فیلم های او را با درکی عمیق تر تماشا کنید. 🙏🌼

 

 

3 پاسخ

  1. وای ماریاجان عالی بودعالی واقعا ماروازدنیای خواب ورویا درخودفرورفته بیدارکردی وآگاهی ورشدالهی رودروجودمازنده 🙏🙏🙏🙏
    درپناه نوروعشق الهی باشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *