الگوی انرژیکی مارس در نشان خرچنگ   الگوی انرژیکی مارس در شان خرچنگ .. ایا شما آن بخش از سفر قهرمان‌تان را به یاد دارید که با جنگیدن توانستید از بیم میلیونها اسپرم، حیات را از آن خود کنید؟ این همان ظهور اولیه مارس است در آبهای حیات بخش رحم مادر. روحیه جنگیدن و شوق […]