دروازه های آتش و خون; نوامبر،ماه اتش بود. همونطور که در تحلیل استرولوژی ماه نوامبر روی تاروت و درخت زندگی توضیح دادم، گفتم که انرژی مارس با اورانوس میتونه ماه نوامبر رو بسیار اتشین کنه و خیلی مهم هست که نگاه شما، با گذشت ازین دروازه های اتش و خون، اکنون چی باشه.‌ مارس وارد […]


مستقیم شدن ونوس در لیبرا و عقبگرد مرکوری در کماندار ونوس مستقیم میشه در لیبرا در امروز یعنی در 16 نوامبر در 25 درجه و این اتفاق کوچکی نیست.‌ وقتی ونوس در چرخه جدیدش متولد میشه بعنوان ستاره صبح، مثل نوری هست که به زندگی همه ما تابیده میشه. هر چیزی که در 40 روز […]


تحلیل و بررسی ونوس در عقرب ترنزیت ونوس به عقرب ونوس‌در عقرب؛ ونوس در نهم سپتامبر لیبرا رو ترک میکنه و وارد نشان عقرب میشه. عشق، زیبایی، ارزش ها، مسایل مالی و حتی مالکیت ها در معرض شدت و اشتیاق قرار میگیرن.‌ اما این ترنزیت فقط در مورد تمایلات شدید ونوس نیست. نشان عقرب با […]