Current Moon Phase

Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 14 days old
آرشیومطالب

چارت تولد، نقشه ای از تکامل روح هر فرد

ترکیب‌بندی سیارات‌تان داستانی را تعریف میکنند.. از اینکه چه کسی هستید و قرار است به چه کسی تبدیل شوید..‌ این داستان انرژیهای حیاتی کارمیکی است که با خود به این تجسم آورده اید و باید بیاموزید آنها را چگونه هدایت کنید

مستقیم شدن مارس در نشان دوقلو، پرسش و طلب

مستقیم شدن مارس در نشان دوقلو، پرسش و طلب

مارس در نشان دوقلو حرکت مستقیم خود را آغاز کرد. بخش اول تحلیل این انرژی را من بطور کامل در ویدئو یوتیوب و نوشته مربوط به آن در وبلاگ توضیح داده‌ام.
امروز میخواهم به جنبه دیگری از این انرژی نگاه کنم.

نشان دوقلو مرتبط است با اولین برداشت های ذهنی، با اولین درک و آموخته های محیط اولیه‌ای که سیناپس‌های اولیه ذهن را شکل می‌دهند. مجموعه این سیناپس ها و تاکید بر روی آنها به ایدئولوژیها و باورهایی تبدیل می‌شوند که نه فقط افق زندگی فرد را، که جهان‌بینی مردمان را نیز می‌تواند تغییر دهد.
مرکوری آن بخشی از ذهن ماست که علاقه دارد مفاهیم سطحی و ساده را وارد حوزه آگاهی کند به همین دلیل هم ذهن مرکوری، یک ذهن کودکانه تلقی می‌شود. از طرفی این یک مزیت بزرگ است چرا که در مواجهه با مشکلات، انعطاف پذیری و روحیه مرکورین می‌تواند منجر به یافتن راه‌حل های جایگزین شود اما مشکل از آنجایی آغاز میشود که ساده‌سازی، عجله و بیقراری این کهن‌الگو می‌تواند منجر به پخش اطلاعات نادرست و در نهایت گرفتن تصمیمات نادرست شود.

مارس در ۳۰‌اکتبر ۲۰۲۲ حرکت واپسگرای خود را آغاز کرد. قبلا برایتان گفته ام که پدیده واپسگرایی یک پدیده تکاملی و یک حرکت ظاهری است.‌ در واقع این حرکت فقط از دید ناظر زمینی ما اتفاق می‌افتد بنابراین پویایی انرژی آن‌ در آگاهی انسانی و رخدادهای زمینی متمرکز است. این حرکت عقب‌رونده سیارات، مسائل و موضوعات کهن‌الگویی که در آن این واپسگرایی فعال می‌شود را به سطح جدیدی از آگاهی رسانده و در حکم تسریع کننده فرایند تکاملی می‌باشد. این تسریع بوسیله بچالش کشیدن وضعیت موجود که باعث رکود و عدم رشد گردیده، صورت می‌گیرد. بنابراین حرکت‌های واپس رونده نیاز به تعریف مجدد شرایط فعلی دارد.

پویایی آگاهی برگشتی شدن مارس در نشان دوقلو بازتعریف تفکر خطی افراد بود یعنی تحریک مغز چپ بوسیله رخدادها. از طرفی این تحریک با قرارگیری ژوپیتر در نشان تحت حاکمیت مارس یعنی قوچ، با دیدن رخدادها و تجزیه و تحلیل انها، به فازی جدید در تکامل آگاهي تبدیل شد. بنابراین آنچه در طی حرکت واپسگرایی مارس فعال شد به چالش کشیدن تفکرات افراد توسط،پویایی مارس برای ارتقا سطح آگاهی جهان‌بینی و باوری و تغییر در آگاهی هویت فردی بود.

در ستاره شناسی تکاملی ژوپیتر، نماد اصل تجربیاتی است که به زندگی فرد معنا می بخشد. ما هر روز با هر فکر و شنیدن هر حرف و تحلیل وقایع روزمره با جمع‌آوری اطلاعات و داده ها از محیط بیرونی و درونی خود، یک مجموعه از ادراکات را جمع آوری میکنیم که در نهایت منجر به یک درک کلی میگردد. این درک‌ یا بینش ها با اتصال به هم یک اندیشه کل‌نگر را ايجاد می‌کنند .. همان باورها یا فلسفه چرایی انجام هرکاری. و اینگونه است که اندیشه و خردمندی مشتری، شکل می‌گیرد.

اصولا کارکرد مشتری یا ژوپیتر، تبدیل افکار خطی و قیاسی به مفاهیمی عمیق‌تر و معناخواهانه‌تر است. بسته به شرایط تکاملی و نیاز روح فرد که البته همراستا است با نیاز تکاملی جامعه ای که در آن حلول می یابد، ماهیت ادراکات و باورهای او متفاوت است.

اگر بخاطر داشته باشید در پست‌های قبل از ۴ سطح تکاملی روح افراد گفته بودم:

مرحله اول به نام Dimly Evolved که به مرحله دایملی مشهور است شامل ۲ تا ۳ درصد افراد جامعه است. این آگاهی های پست و یا گیاهی و حیوانی هستند که وارد فاز آگاهی انسانی شده اند و یا بخاطر علت‌های کارمیک در حیات قبلی در این شرایط هستند.
دومین سطح تکاملی The Herd State که به ان‌آگاهی گله ای یا توده‌ای گفته می‌شود. ۷۵درصد بشر در این سطح از آگاهی قرار دارند. مشخصه آن افرادی هستند که هویت‌شان را صرفا هنجارها و یا خوراک اجتماعی تعیین میکنند. افرادی بدون قدرت خلاقیت و صرفا دنباله رو می‌باشند. از دید جفری ولف گرین این وضعیت فعلی جامعه است. این افراد بطور جدی در مورد چیزی که به آنها گفته می‌شود تا باور داشته باشند سوالی نمی‌پرسند و فقط کافیست از لحاظ ظاهری ذهن آنها را برای انجام کاری قانع کنند تا به باور آنها تبدیل شود. به عبارتی افکار و واکنش های آنها به آنها تجویز می‌شود.

سومین سطح تکاملی The Individuated State یا حالت فردیت یافته که تقریبا ۲۰ درصد بشر در این وضعیت تکاملی قرارردارند.. مشخصه این افراد آن است که باورها، اداب و تابوهای اجتماعی را به پرسش می‌گیرند. این افراد در جستجوی کشف فردیت خود بصورت متمایز حرکت می‌کنند و تن به هر خط فکری القایی نمی‌دهند و از اینکه برخلاف توده حرکت کنند ابایی ندارند.

چهارمین سطح تکاملی The Spiritual State یا حالت معنوی که ۲ تا ۳ درصد افراد جامعه را در بر می‌گیرد. آنها سعی می‌کنند تا زندگی خودشان و دیگران را در بافت جهانی درک کنند. این افراد ماهیت خلقت را درک کرده و به آموزه های معنوی برای روشن کردن راه دیگران متوسل می‌شوند. زندگی این افراد وقف آگاهی های جمعی شده و تمام‌تلاش آنان برای رشد روحانی دیگران است. بالاترین وضعیت در این سطح از آگاهی آواتارها یا اساتید روحانی و یا معلمان معنوی خوانده می‌شوند. عیسی، بودا، لائو تزه و ..‌ نمونه های اشراقی شده ای هستند .‌

بنابراین یکی از هدفهای مهم تاثیرگذاری برگشتی شدن مارس همراستا با تزنزیت ژوپیتر به نشان قوچ، جداسازی و طبقه بندی آگاهی های افراد در حال تکامل بود.
واپسگرایی مارس روی صلیب متغیر و فعال شدن مشتری روی صلیب کاردینال، در حالیکه مشتری اکتاو بالای مرکوری نیز می‌باشد یک چرخه تکاملی جدید بود که توسط مشتری آغاز شد. پس ایجاد یک جهان‌بینی فردی کل‌نگر برای ارتقای سیستم فرهنگی یا سیاسی، لازمه تکاملی این دوران است. همه مردم جهان و بشریت با این ترتزیت احساس می‌کنند که‌ یک هویت خاص هستند .. هر کدام خود را یک جنگجوی صلیبی می بینند و حس می‌کنند که سرنوشت خاصی دارند و باید آن را تحقق بخشند. استقلال و آزادی که در الگوی کاردینال قوچ‌توسط مشتری فعال می‌شود در اصل برای ارتقای هویت خویش و دگرگون کردن رنج.ها از طریق تجربه است و در طی این گذر آیا ما دوباره درک نکردیم که:

همه زخم‌های من، از “من” بود؟‌

اتفاق‌ها، رخدادها، تنش ها، در مقابل گوروها قرارگرفتن، مواجه با خواهران و برادر یا حتی همسایگان، تنش های کلامی و … همگی پویایی بزرگی بودند برای خودکاوی شخصی.. و تجربه‌ها باعث می‌شوند چیزی را که نمیدانستیم، بدانیم و افکار اشتباه خود را اصلاح کنیم.
بزرگنمایی مشتری در طی سال ۲۰۲۳ دررحالیکه پلوتو نیز روی آخرین درجات کپریکورن صلیب کاردینال را فعال می‌کنند، بحران باوری و هویتی افرادی است که سرنوشت یک جامعه را می‌سازند.
و هر چشم اندازی که از دست برود، برای رشد هدفمند باید چشم انداز جدید و ارتقا یافته ای جای آن را بگیرد.

به یاد داشته باشید که مغز چپ‌به خودی خود محدود است.‌ برای درک حقیقت باید انتقال ادراکات از مغز چپ به راست بعنوان راهنمای شما صورت گیرد. یعنی اجازه دادن به ژوپیتر برای هدایت مرکوری نه آنکه مرکوری، ژوپیتر را هدایت کند.

در دوران برگشتی شدن مارس ذهن‌ها تحریک شد، برخی انتخاب ها به درستی انجام نشده و خشم تشدید شد
اکنون جزئیاتی که نادیده گرفته ایم را خواهیم دید و شاید آنها به دردناک‌ترین خاطرات ما تبدیل شوند. اکنون شفاف تر میدانیم چه می‌خواهیم و چگونه باید پیش برویم.

.. اکنون مارس مستقیم شده در حالیکه ماه در فاز ربع نهایی است.. از آنجا که مدار ماه زمین را دربرگرفته من احساس میکنم انرژی تمام سیارات از این مرز عبور و انرژی آن‌ را در خود مخلوط میکنند و ماه ربع آخر ما را دعوت می‌کند که هر دو طرف داستان و رخدادهای متضاد را ببینیم.. در این ربع ماه چیزی می‌خواهد حرکت کند و چیز دیگری مقاومت می‌کند.. این تنش بدنبال رهایی خود در تغییر است و این تنش و رهایی و تغییر نیازمند پاکسازی ادراکات ماست و چیزی در درون‌ می‌خواهد ما را تغییر دهد و تنش همینجاست.‌. ما یا با ادراکات و تجربیات جدید حرکت خواهیم کرد و یا چسبیده به همان تفکرات قبلی اکنون با سرعت خواهیم راند. این فاز ماه در لحظه مستقیم شدن مارس تکانه آگاهی ادراکی ماست تا بر اساس اطلاعاتی که بدست آورده ایم مسیرمان را در آینده انتخاب کنیم و انتخاب همیشه شامل رها کردن است. رها کردن نگرش ها یا رفتارهای نادرست و هر چیزی که ما را عقب نگاه می دارد. مارس مستقیم شده در زیر نور خورشید کپریکورن و ما می آموزیم که یک جامعه با افرادی با عملکرد ذهن خطی هرگز برای رشد کافی نیستند‌. آنها تنها باعث انحطاط جامعه می‌شوند.

مارس  اکنون ما را وادار میکند از زخم ها و ناکامی هایمان سوال کنیم و چرایی آن را نه در دیگری، که در خودمان جستجو کنیم.
سفر مارس در دوقلو‌ حتی پرسش به تنهایی نیست، زیر سوال بردن پرسش است..‌پرسشی بنیادین‌به معنای همه رخدادها و ادمها و حرفها .

این فراتر از یک پرسش است.. این یک طلب است.. یک طلب مقدس که مشتری با ورود به نشان کاردینال قوچ‌ما را به آن دعوت کرده. این بزرگترین‌ و مقدس‌ترین سفر شخصی زندگی ما در ۱۲ سال آینده است.
و من فکر میکنم در طول این سفر حتی اگر دوست نداشته باشید یا مرا دشمن بپندارید می بایست شما را به پرسش و جستجو درباره حقیقت دعوت کنم زیرا در اصل این‌تمام کاری است که میتوانم انجام دهم.

از اینکه نوشته مرا خواندید و با من همراه بودید سپاسگزارم و امیدوارم این نوشتار توانسته باشد نوری باشد برای شما.

در پناه آفریدگار مهربان باشید

10 پاسخ

  1. در عشق ونور باشی ماریا جان امروز داشتم به خودم میگفتم مقصر منم که یه چیزایی رو که خیلی میخواستم رو هیچوقت نگفتم به بقیه مخصوصا خونواده ودوستام چون مغرور بودم .الان فهمیدم باید بگم و توی خوشحالی همه باهم غرق شیم اینجوری من تنها نمیمونم دیگه وهمش حس تنهایی ندارم.

  2. ممنونم ماریاجانم ، بدون اینکه ما رو بشناسید ، آگاهمون می کنید .
    در مورد هر چیزی که ما شاید یک بار هم اون و نشنیده باشیم ، ممنونم ازاینکه ما رو لایق شاگردی خودت می دونی 🕊💚🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *