ماه کامل عقرب، تحول و کیمیاگری گذشته برای ساختن آینده

ه کامل عقرب ماه اپریل دررحالی رخ میدهد که خورشید در پیوند با اورانوس و مرکوری در پیوند

ماه کامل عقرب، تحول و کیمیاگری گذشته برای ساختن آینده

ماه کامل عقرب ماه اپریل دررحالی رخ میدهد که خورشید در پیوند با اورانوس و مرکوری در پیوند با ونوس در نشان تارس هستند. یک استلیوم از سیارات شخصی در روبروی این فول مون قرار میگیرند تا چشم دل ما را به عمیق‌ترین ترسها و ثروتهای درونی خود باز کنند.
این استلیوم سیاره ای تارس میخواهند به ما نوع مقاومتی که در برابر رشد تکاملی روح انجام‌میدهیم را نشان دهند. اختلاف درجات خورشید و سترن در کنار اورانوس انگار در حال ساخت و تزکیه نفس ما هستند.. اورانوس در حال پاک کردن الگوهای شرطی شده ای است که ما از گذشته ها با خود اورده ایم.. مرکوری و ونوس در این ماه کامل ما را مجبور میکنند به درون برگردیم و دوباره مسیرهایمان را با نگاهی درونی تر ارزیابی کنیم.‌

 

استلیوم سیاره ای تارس

ماه کامل عقرب ماه اپریل دررحالی رخ میدهد که خورشید در پیوند با اورانوس و مرکوری در پیوند با ونوس در نشان تارس هستند. یک استلیوم از سیارات شخصی در روبروی این فول مون قرار میگیرند تا چشم دل ما را به عمیق‌ترین ترسها و ثروتهای درونی خود باز کنند.
این استلیوم سیاره ای تارس میخواهند به ما نوع مقاومتی که در برابر رشد تکاملی روح انجام‌میدهیم را نشان دهند. اختلاف درجات خورشید و سترن در کنار اورانوس انگار در حال ساخت و تزکیه نفس ما هستند.. اورانوس در حال پاک کردن الگوهای شرطی شده ای است که ما از گذشته ها با خود اورده ایم.. مرکوری و ونوس در این ماه کامل ما را مجبور میکنند به درون برگردیم و دوباره مسیرهایمان را با نگاهی دردنی تر ارزیابی کنیم.‌

دکان یک عقرب با حا‌کمیت ونوس پیام بزرگی برای ما دارد.. ازادی در قلب برای تکامل روح..‌ انچه میتواند ما را به خوشبختی و آرامش برساند در قلبمان نهفته است و برای ازادی باید بارها و بارها مرد.. فکرهای قدیمی.. احساسات قدیمی، اهدافی که رشدی نکرده اند.. الگوی رفتاری که ما را عقب نگه میدارد.. باید شجاع بود تا درون غار رفت و همچون هرکول زانو زد تا ترسها را بتوان به نور و روشنایی رسانید..‌

با تمام این داستانها اگر صدای روح خود را بشنویم این اغاز تجلی جدیدی برای ماست..‌ قلمرو عقرب ذهن ناخوداگاه و بدن احساسی است.‌. قرار است تا ماه نو تارس دوهفته آینده زخم‌ها و ترس‌هایمان را هجی کنیم.. مقابل آنها زانو بزنیم و انها را در زیر نور پیونو اورانوس و خورشید به نور و مسیرهای جدید تبدیل کنیم.

چاکرای خاجی و چاکرای شبکه خورشیدی در این انرژیها تحت تاثیر شدید هستند. تکدد ادرار، احساس دل پیچه، دلشوره، بهم ریختن معده، خارش پشت گوش‌ها میتواند علایم گرفتگی این دوچاکرا باشد.

از طرف دیگر،،خورشید در دکان یک تارس با حاکمیت مرکوری در حال لروز رسانی ارتعاش و اگاهی جمعی است و بشریت یک نقزه عطف حساس‌شدگی را در مقابل حق طبیعی زندگی تجربه میکنند.. شعار #save_ralph اثر همین انرژیهاست.. ساده باش.. مگه چه اشکالی داره؟!!
کارت تاروت پنج جام براحتی این انرژیها را نشان میدهد.‌ ما باید از گذشته خود درس بگیریم.. از تمام صدماتی که به خودمان و جهان اطرافمان زدیم و اکنون زمان تغییر جهت است‌.‌.این انرژی مادینه الهی است که ردی این ماه کامل با قدرت پلوتو روی استیشن بهم می پیچد تا ما از خودمان بپرسیم:
با خودمان و جهان‌مان چه کردیم.

ماه کامل برای همگی پربرکت

ارسال دیدگاه