متعصب نباشید..‌حقیقت های وجودی خود را ببینید .. پتانسیل عظیم ذهنی خود را درک کنید.. مربع اورانوس و سترن، دیوارهای منیت و ساختارهای جمعی را میشکافد تا ما را با پیام الهی هماهنگ کند.


ژوپیتر برای ۱۲ سال اینده از نشان کپریکورن خداحافظی و وارد نشان اکواریوس شد. این الگوی انرژیکی تا 14 دسامبر در نشان اکواریوس فعال خواخد بود و بعد از ان وارد نشان ماهی خواهد شد که در طی حرکت برگشتی دوباره در 28 جولای وارد نشان آکواریوس میشود تا 29 دسامبر سفر خود را در این نشان پایان دهد.


پیوند سترن و ژوپیتر در صفر درجه نشان آکواریوس  اتحاد عادی نیست.. همانطور که در این پست ویدیویی توضیح دادم این شروع یک الگوریتم جدید کیهانی است


با حضور سترن در اکوا انتظار داریم اگاهی مردم، خردمندانه‌تر رشد کند.. بلوغ اگاهی و خرد جمعی یک اکتاو بالاتر خواهد رفت و ما یاد خودهیم گرفت که همه با هم برابریم.‌تفاوتهای فکری نباید دلیل دشمنی شود.. ما یاد خواهیم گرفت که یک خانواده جهانی شویم.‌
از گذشته بسمت آینده خواهیم رفت.. گذشته را پشت سر خواهیم گذاشت و لا ذهنی جدید به آینده سلام خواهیم کرد.


تحلیل آسترولوژی خورشیدگرفتگی نشان کماندار خورشیدگرفتگی کماندار،پایان توهم ها امروز خورشید گرفتگی کماندار در 23 درجه کماندار، پایانی قدرتمند است برای توهم‌های باوری و ایدئولوژیکی. انرژی این خورشیدگرفتگی گسترده و قدرتمند است و ما را وادار میکند تا مسیری جدید را تجربه کنیم. انرژی خورشیدگرفتگی از دیدگاه تکاملی نوعی کاتالیزور تغییر و تحول است. گرفتگی […]


تحلیل آسترولوژی گرفتگی نشان دوقلو گرفتگی نشان دوقلو روی 8 درجه در یک نشان متغیر شما را در دو راهی تصمیم‌گیری خواهد گذاشت و شما بر اساس تجربیات و درک خود برای مسیرهای اینده‌اتان تصمیم‌گیری خواهید کرد.‌تجربه این انرژی روی هر کسی متفاوت خواهد بود و کلید شما برای استفاده بهینه از این انرژی داشتن […]


ونوس در مقابل لیلیت   الگوی انرژیکی ونوس در مقابل لیلیت که در پیوند هست با اورانوس نوعی تنش رو در روابط شما ایجاد میکنه.. حتی رابطه درونی شما. درگیری بین نیازها و خواسته های درونی علامت و راهنمای خوبی‌ست تا ببینید در کدام‌مسیر بدرستی قدم برمیدارید. غرایز شهودی شما در این زمان بسیار قدرتمند […]


تحلیل آسترولوژی ترنزیت ونوس در نشان عقرب   اینجا نشسته ام، انسان می سازم آن گونه که می خواهم نسلی که مانند من است می رنجد و می گرید “گوته”     داستان ترنزیت ونوس در عقرب در سال 2020 داستانی قدرتمند هست از جبر و اختیار.. از گناه و پاداش.. از شرم و ایمان.. […]